Šrīmad Bhāgavatama (1. dziedājums)

null

Šrī Krišna-dvaipājanas Vjāsas

Šrīmad Bhāgavata

Divpadsmit dziedājumos

Viņa Dievišķā Žēlastība A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda


Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības dibinātājs-āčārja
ar sākotnējo sanskrita tekstu, transliterāciju, vārdiskajiem tulkojumiem, pantu tulkojumiem un sīkiem skaidrojumiem

Veltīts Šrīlam Prabhupādam
Bhaktisidhāntam Sarasvatī
Gosvāmī Mahārādžam


MANAM GARĪGAJAM SKOLOTĀJAM
viņa 26. aiziešanas gadskārtā

Viņš mūžam dzīvo
savos dievišķajos norādījumos,
un sekotājs ir kopā ar viņu.


Lai gan sabiedrība pašlaik neatrodas aizmirstības tumsā un visā pasaulē ir strauji pieaugušas materiālās ērtības, uzlabojas izglītība un attīstās ekonomika, tomēr uz sabiedrības ķermeņa ir augonis, tāpēc pat par sīkumiem notiek liela mēroga strīdi. Ir vajadzīgs kāds pavediens, kas cilvēcei ļautu atrast ceļu uz mieru, draudzību un pārticību un dotu tai kopīgu mērķi. Šrīmad Bhāgavata šo vajadzību apmierinās, jo tā sniedz kultūru, kas var palīdzēt visas pasaules sabiedrības garīguma atjaunošanā.
Šrīmad Bhāgavata jāmāca arī skolās un augstskolās, jo to ir ieteicis diženais Bhāgavatas apguvējs un bhakta Prahlāda Mahārādža. Tas dos iespēju atbrīvot sabiedrību no dēmoniskās ievirzes.
Nesaskaņas cilvēku un nāciju starpā rodas tāpēc, ka bezdievīgajai civilizācijai trūkst reliģijas principu. Pastāv Dievs jeb Visvarenais, no kura viss izplūst, kurš visu uztur un kurā viss galu galā ieiet. Materiālā zinātne ir nepietiekami centusies atrast pasaules pirmavotu, bet ir skaidrs, ka visam esošajam ir viens sākotnējais cēlonis. Šis augstākais cēlonis skaidri un autoritatīvi aprakstīts brīnišķīgajā Bhāgavata Purānā.
Šrīmad Bhāgavata ir pārpasaulīga zinātne, kas ļauj ne tikai iepazīt visa pirmcēloni, bet arī uzzināt kādas ir mūsu un Viņa attiecības, kā arī mūsu pienākums sabiedrības pilnveidošanā, balstoties uz šīm pilnīgajām zināšanām. Šī iespaidīgā, sanskritā sarakstītā grāmata, ko ir tulkojis un rūpīgi izskaidrojis diženais sanskrita zinātnieks un skolotājs Viņa Dievišķā Žēlastība A. Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda, tagad tiek izdota latviski (jau ir iznākuši pirmie divi dziedājumi), tā ka cilvēks, uzmanīgi to lasot, var pavisam vienkārši pilnībā iepazīt Dievu un iegūt pietiekamu izglītību, lai aizsargātos pret ateistu uzbrukumiem. Vēl jo vairāk, šis lasītājs spēs pievērst citus Dievam, pierādot Viņa neapšaubāmo pastāvēšanu.
Šrīmad Bhāgavata sākas ar pirmavota definīciju. Bhāgavata ir īstens Vēdānta-sūtru komentārs, ko sarakstījis pats Vēdāntas autors Šrīla Vjāsadēva, un šis darbs deviņos dziedājumos pakāpeniski noved līdz augstākajai Dieva apzināšanās pakāpei. Vienīgais, kas vajadzīgs, lai apgūtu šo diženo pārpasaulīgo zināšanu grāmatu, ir uzmanīgi soli pa solim to lasīt, neko pēc sava prāta neizlaižot, kā mēdzam to darīt parasti. Izlasījis pirmos deviņus dziedājumus, cilvēks noteikti iegūs Dieva apziņu.


Saturs

Priekšvārds

Ievads

Pirmais dziedājums
Radīšana

Pirmā nodaļa

Gudro jautājumi

Otrā nodaļa

Dievišķums un dievišķā kalpošana

Trešā nodaļa

Krišna ir visu avatāru avots

Ceturtā nodaļa

Šrī Nāradas ierašanās

Piektā nodaļa

Nāradas norādījumi Vjāsadēvam par Šrīmad Bhāgavatamu

Sestā nodaļa

Nāradas un Vjāsadēvas saruna

Septītā nodaļa

Dronas dēla sodīšana

Astotā nodaļa

Valdnieces Kuntī lūgšanas un Parīkšita glābšana

Devītā nodaļa

Bhīšmadēvas aiziešana Kunga Krišnas klātbūtnē

Desmitā nodaļa

Kungs Krišna dodas uz Dvāraku

Vienpadsmitā nodaļa

Kunga Krišnas ierašanās Dvārakā

Divpadsmitā nodaļa

Valdnieka Parīkšita dzimšana

Trīspadsmitā nodaļa

Dhritarāštra atstāj mājas

Četrpadsmitā nodaļa

Kunga Krišnas aiziešana

Piecpadsmitā nodaļa

Pāndavu aiziešana īstajā brīdī

Sešpadsmitā nodaļa

Parīkšits sagaida Kali laikmetu

Septiņpadsmitā nodaļa

Kali saņem sodu un atalgojumu

Astoņpadsmitā nodaļa

Brāhmanu zēns nolād Mahārādžu Parīkšitu

Deviņpadsmitā nodaļa

Šukadēvas Gosvāmī ierašānās

Oriģinālais dēvanāgarī teksts (pdf formāts)

Bhāgavatama ir atbilde uz visiem jautājumiem

Oriģinālais dēvanāgarī teksts (pdf formāts)

Skaidrojošā vārdnīca


Vēdu rakstu bibliotēka