Šrīmad Bhāgavatama (1. un 2. dziedājums) priekšvārds

Priekšvārds

Mums jāzina, kas sabiedrībai pašlaik ir vajadzīgs. Un kā tad sabiedrībai trūkst? Ģeogrāfiski ierobežojumi vairs nesaista cilvēci pie
noteiktām valstīm vai kopienām. Sabiedrība ir plašāka nekā viduslaikos, un pasaule iet pretī vienai valstij un vienai sabiedrībai. Saskaņā ar Šrīmad Bhāgavatamu garīgā komunisma ideāli lielākā vai mazākā mērā balstās uz visas cilvēces vienību, nē, pat uz visu dzīvo būtņu enerģiju. Diženi domātāji ir jutuši vajadzību padarīt to par veiksmīgu ideoloģiju. Šrīmad Bhāgavatama šo sabiedrības vajadzību apmierinās. Tāpēc, lai norādītu uz kopīga mērķa ideālu, Bhāgavatama sākas ar vēdāntas filozofijas aforismu «džanmādj asja jatah».

Sabiedrība pašlaik neatrodas aizmirstības tumsā. Visā pasaulē ir strauji pieaugušas materiālās ērtības, uzlabojas izglītība un attīstās ekonomika. Tomēr uz sabiedrības ķermeņa ir augonis, tāpēc pat par sīkumiem notiek liela mēroga strīdi. Ir vajadzīgs kāds pavediens, kas cilvēcei ļautu atrast ceļu uz mieru, draudzību un pārticību un dotu tai kopīgu mērķi. Šrīmad Bhāgavatama šo vajadzību apmierinās, jo tā sniedz kultūru, kas palīdzēs atjaunot garīgumu visas pasaules sabiedrībā.

Šrīmad Bhāgavatama jāmāca arī skolās un augstskolās, jo diženais skolnieks un bhakta Prahlāda Mahārādža to ir ieteicis, lai mainītu
sabiedrības dēmonisko seju.

kaumāra āčarēt prāgjo
    dharmān bhāgavatān iha
durlabham mānušam džanma
    tad apj adhruvam artha-dam

(Bhāg.7.6.1.)

Nesaskaņas cilvēcē rodas tāpēc, ka bezdievīgajai civilizācijai trūkst principu. Pastāv Dievs jeb Visvarenais, no kura viss izplūst, kurš visu uztur un kurā viss galu galā ieiet. Materiālā zinātne ir ļoti maz centusies atrast pasaules pirmavotu, bet ir skaidrs, ka visam esošajam ir viens sākotnējais cēlonis. Šis augstākais cēlonis racionāli un autoritatīvi izskaidrots brīnišķīgajā Bhāgavatamā jeb Šrīmad Bhāgavatamā.

Šrīmad Bhāgavatama ir pārpasaulīga zinātne, kas ļauj ne tikai iepazīt visa pirmcēloni, bet arī uzzināt par mūsu attiecībām ar Viņu un
pienākumu sabiedrības pilnveidošanā, balstoties uz šīm pilnīgajām zināšanām. Šī varenā, sanskrita valodā sarakstītā grāmata tagad ir
pasniegta rūpīgā angļu tulkojumā tā, ka cilvēks, tikai uzmanīgi to lasot, var pilnībā iepazīt Dievu un iegūt pietiekamu izglītību, lai aizsargātos pret ateistu uzbrukumiem. Vēl jo vairāk, šis lasītājs spēs pievērst citus Dievam kā konkrētam principam.

Šrīmad Bhāgavatama sākas ar pirmavota definīciju. Bhāgavatama ir īstens Vēdānta-sūtras komentārs, ko sarakstījis pats Vēdāntas autors
Šrīla Vjāsadēva, un šis darbs pakāpeniski, deviņos dziedājumos, paceļas līdz augstākajai Dieva apzināšanās pakāpei. Vienīgais, kas vajadzīgs, lai apgūtu šo diženo pārpasaulīgo zināšanu grāmatu, ir uzmanīgi, soli pa solim, lasīt, neko pēc savām iedomām neizlaižot, kā mēdz darīt ar parastu grāmatu. Bhāgavatama jālasa pēc kārtas, nodaļu pēc nodaļas. Lasāmviela ar sākotnējo sanskrita tekstu, angļu transliterāciju, vārdu tulkojumiem, literāro tulkojumu un skaidrojumiem ir tā sakārtota, ka cilvēks, izlasījis pirmos deviņus dziedājumus, noteikti iegūst Dieva
apziņu.

Desmitais dziedājums atšķiras no pirmajiem deviņiem, jo tas tieši vēsta par Dieva Personības Šrī Krišnas pārpasaulīgo darbību. Kas nav izgājis cauri pirmajiem deviņiem dziedājumiem, tas nespēj sajust desmitā dziedājuma iedarbību. Vispār grāmatā ir divpadsmit neatkarīgi dziedājumi, bet vislabāk tos lasīt pamazām, vienu pēc otra.

Man jāatzīst savi trūkumi Šrīmad Bhāgavatamas sniegumā, tomēr
ceru, ka domātāji un sabiedrības vadītāji to uzņems labi, jo
Šrīmad Bhāgavatamā (1.5.11.) teikts:

tad-vāg-visargo džanatāgha-viplavo
    jasmin prati-šlokam abaddhavatj api
nāmānj anantasja jašo ‘nkitāni jač
    čhrinvanti gājanti grinanti sādhavah

«No otras puses, tā literatūra, kas pilna bezgalīgā Visaugstā Kunga vārda, slavas, veidola un rotaļu pārpasaulīgās godības aprakstu, ir
pārpasaulīga un domāta, lai radītu revolūciju nepareizi vadītās civilizācijas bezdievīgajā dzīvē. Šādus pārpasaulīgus darbus, pat ja tie ir ne visai labi sastādīti, klausās, dzied un pieņem viscaur tīri un šķīsti cilvēki.

Om tat sat

A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī

Tālāk: Ievads