Šrī Īšopanišada skaidrojošā vārdnīca

null

Skaidrojošā vārdnīca

Šajā vārdnīcā ir paskaidroti grāmatā sastopamie sanskrita termini un daži īpašā nozīmē lietotie latviešu valodas vārdi.

Āčārja — īstens garīgais skolotājs, kas māca ar savu piemēru.
Akarma — darbības, kas atbrīvo cilvēku no dzimšanas un nāves riteņa.
Ananta — neierobežots.
Anumāna — induktīvās zināšanas.
Apāpa-vidha — tīrs, neaptraipīts.
Aparā-prakriti — Dieva Kunga zemākā enerģija.
Apaurušēja — vārdi, kurus nav izteikusi pasaulīga personība.
Arčā-vigraha — Dieva Kunga godināmais veidols.
Āroha — augšupejošais zināšanu apgūšanas ceļš.
Asura — dēmons.
Ātma — dvēsele.
Avatārs — Dieva Kunga veidols, Kungam atnākot uz materiālo pasauli.
Avidja — tumsība.
Avjakta — materiālās pasaules neizpaustais stāvoklis.
Bhagavāns — visu varenību īpašnieks.
Bhaktas — tie, kas ar mīlestību un uzticību kalpo Kungam Šrī Krišnam.
Bhakti — garīgā kalpošana Visaugstajam Kungam Krišnas apziņā.
Brahmadžoti — Visaugstā Kunga ķermeņa starojums, kas apgaismo garīgo pasauli.
Brahmans — Augstākā Absolūtā Patiesība, it sevišķi Absolūta impersonālais aspekts.
Brāhmani — tie, kas zina Vēdas un var dot norādījumus sabiedrībai; pirmā no Vēdu sabiedrības četrām nodarbošanās kārtām.
Buda — persona, kas izglītojusies garīgajās zināšanās.
Dēmons — cilvēks, kas neievēro svēto rakstu norādījumus, kas vienmēr alkst arvien lielāku materiālo baudu un kas noliedz Dievu.
Dhīra — tas, kuru nesatrauc materiālās pasaules maldinājums.
Dvēsele — Dieva neatņemamā daļiņa, kas atšķiras no ķermeņa, mīt sirdī un ir apziņas avots.
Dvidža-bandhu — cilvēks, kas dzimis brāhmanu ģimenē, bet kam nav brāhmana īpašību.
Džīva-šakti — dzīvības spēks.
Garīgā kalpošana — kalpošana Kungam Krišnam ar sirdi un dvēseli.
Gjāna — zināšanu izkopšana.
Guru — garīgais skolotājs.
Īšāvāsja — uz Dievu vērsta pārliecība.
Joga-bhraštas — dvēseles, kas ir atkritušas no sevis apzināšanās ceļa.
Kaništha-adhikārī — cilvēks uz Dieva apzināšanās zemākās pakāpes.
Karma — darbības saskaņā ar nolikto pienākumu, kas minēts svētajos rakstos.
Karma-bandhana — darbības, kas piesaista materiālajai pasaulei.
Karma-joga — darba augļu veltīšana Krišnam.
Karmī — tie, kas darbojas savu jutekļu apmierināšanai.
Kšatriji — valdnieki un karotāji; Vēdu sabiedrības otrā nodarbošanās kārta.
Mācekļu pēctecība — garīgo skolotāju ķēde, pa kuru neskartā veidā tiek nodots Dieva vēstījums.
Madhjama-adhikārī — cilvēks, kas sasniedzis Dieva apzināšanās vidējo pakāpi.
Mahābhāgavata — izcila personība, kas visu redz saistībā ar Visaugsto Kungu.
Maija — maldi, kaut kā neesoša pieņemšana par reālu.
Mājajāpahrita-gjānī — tie, kas uzskata sevi par Dievu.
Mritjuloka — nāves vieta, materiālā pasaule.
Mūdhas — muļķi jeb ēzeļi.
Naiškarma — skat. Akarma.
Narādhamas — zemākie starp cilvēkiem.
Nirguna — bez materiālajām īpašībām.
Neīstais «es» — neīstā sevis apziņa, sevis uzskatīšana par materiālo ķermeni.
Padievi — dzīvās būtnes, kurām Visaugstais Kungs ir devis īpašas spējas darboties kā Visuma pārvaldītājiem.
Parabrahmans — Augstākais Gars.
Parampara — skat. Mācekļu pēctecība.
Para prakriti — Dieva Kunga augstākā enerģija.
Pārpasaulīgs — ārpus materiālās pasaules, transcendentāls.
Pitas — senči.
Prāna-vāju — dažādu dvašu kustība ķermenī.
Prasāda — Krišnam piedāvāts, svētīts ēdiens.
Pratjakša — tiešs pierādījums.
Prāts — smalka matērijas pamatviela; tā analizē no jutekļiem pienākošos impulsus, tos pieņemot vai noraidot.
Sač-čid-ānanda-vigraha — mūžīgs veidols, pilns zināšanu un svētlaimes.
Saguna — ar īpašībām.
Saprāts — smalka matērijas pamatviela; tā spēj novērtēt prāta saņemtos impulsus.
Saistītās dvēseles — iemiesotās dvēseles, kas nonāk materiālās dabas likumu varā tāpēc, ka uzskata sevi par ķermeņiem.
Šuči — garīgi attīstīts brāhmans.
Šudha — attīrošs.
Šūdras — strādnieki; zemākā no Vēdu sabiedrības četrām nodarbošanās kārtām.
Suras — dievišķas personības.
Tri-pād-vibhūti — garīgā daba, kas sastāda trīs ceturtdaļas no Dieva Kunga enerģijas.
Utama-adhikārī — persona uz Dieva apzināšanās trešās, augstākās pakāpes.
Vaikunthalokas — planētas garīgajās debesīs.
Vaišjas — zemkopji un tirgotāji; Vēdu sabiedrības trešā nodarbošanās kārta.
Varnāšrama — Vēdu sabiedriskā iekārta, kas iedala sabiedrību četrās nodarbošanās kārtās un četrās garīgās dzīves kārtās.
Vēda — zināšanas.
Vēda-vāda-ratas — tie, kas sniedz savu Vēdu izskaidrojumu.
Vidja — zināšanas.
Vikarma — darbība, nepareizi izmantojot savu brīvību.
Višnu-tatva — Visaugstā Kunga pilnīgais izvērsums.

Tālāk: Dēvanāgarī