Kunga Čaitanjas mācība skaidrojošā vārdnīca

Skaidrojošā vārdnīca

Abhidhā-vriti — rakstu tiešais iztulkojums.
Abhidhēja — garīgā kalpošana saistītajā dzīvē.
Āčārja — garīgais skolotājs, kurš māca ar savu piemēru.
Ačintja — neaptverams.
Ačjuta — tas, kurš nekad nekrīt; Krišnas vārds.
Adhibhautika — citu dzīvo būtņu nodarītās ciešanas.
Adhidaivika — dabas katastrofas, ko izraisa augstāko planētu padievi.
Adhirūdha — laulības mīlestība, ko izpauda Vradžas jaunavas.
Adhjātmika — prāta un ķermeņa izraisītās ciešanas.
Ādi-rasa — sākotnējā un tīrā seksa filozofija.
Advaita — bez pretstatiem.
Aham brahmāsmi — apzināšanās, ka «es neesmu šis ķermenis».
Aham grahopāsanā — kalpošana savam ķermenim kā Augstākajam.
Akāma — tas, kuram nav materiālu vēlmju.
Amrita — nemirstīgs.
Anubhāva — pazīmes, kas izpaužas bhaktas ķermenī ekstātiskā mīlestībā pret Krišnu.
Ārja — tas, kurš tic attīstībai garīgajā dzīvē.
Ārja-samādža — ļaužu grupa, kuri pieņem sākotnējās Vēdas, bet noliedz citus Vēdu rakstus.
Ārurukšu joga — dažādi fiziski vingrinājumi un prāta koncentrācija.
Asamaurdhva — Visaugstais Kungs, kuru neviens nevar pārspēt un kuram neviens nespēj līdzināties.
Āšraja-tatva — Augstākā Patiesība, visu izpausmju patvērums.
Āšrams — viena no četrām garīgajām dzīves kārtām. Skat. brahmačārī, grihastha, vānaprastha, sanjāsī.
Avatārs — tas, kurš ierodas no garīgajām debesīm.
Āvēša-avatāri — dzīvās būtnes, kuras Visaugstais Kungs apveltījis ar īpašu varenību.
Āvēša-rūpa — sk. Šaktjāvēša-avatāri.
Avidjas enerģija — materiālā pasaule.
Avjakta — neizpausts.
Bālja — Krišnas bērnības iezīme.
Bhakta — tas, kurš kalpo Dievam Kungam ar sirdi un dvēseli.
Bhakti — garīgā kalpošana Visaugstajam Kungam.
Bhakti-rasāmrita-sindhu — garīgās kalpošanas tīrā nektāra okeāns.
Bhāva — stāvoklis, kuram seko tīra mīlestība uz Dievu.
Bhukti — materiālās baudas.
Brahma — augstākais no padieviem, pirmā dzīvā būtne šajā Visumā.
Brahmačārī — māceklis, kurš ievēro dzimumatturību.
Brahmadžoti — Krišnas ķermeņa starojums.
Brahmānda — Visums.
Brahmans — Absolūtā Patiesība, augstākais gars, it īpaši Absolūtās Patiesības bezpersoniskais aspekts.
Brāhmans — saprātīgs cilvēks, kurš zina dzīves garīgo jēgu un var mācīt citus.
Čaitanja — dzīvības spēks.
Čandāla — suņu ēdājs.
Čaranāmrita — ūdens, kurā mazgāta Dievība.
Čatur-vjūha — Krišnas sākotnējie četrroku veidoli.
Dāmodara — 1) Krišnas vārds, kad māte Kungu bija sasējusi ar auklu; 2) vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst oktobra sākumam.
Danda — sanjāsī nūja.
Dāsja-rasa — mūžīgas kalpa attiecības ar Visaugsto Kungu.
Dhīra — miera pilns stāvoklis, kad mūs nesatrauc ne mēles, ne dzimumorgānu iegribas.
Dhriti — spēja valdīt pār mēli un dzimumorgāniem.
Dievība — autoritāšu atzīts Visaugstā Kunga veidols.
Džagad-guru — pasaules garīgais skolotājs.
Džangama — kustīgās dzīvās būtnes.
Džīva-šakti — dzīvās būtnes, kuras vēlas materiālās baudas.
Ēkādašī — gavēnis vienpadsmitajā dienā pēc pilna, kā arī pēc jauna mēness.
Gaudīja vaišnavs — Kunga Krišnas (Višnu) sekotājs Kunga Čaitanjas Mahāprabhu mācekļu pēctecībā.
Gaurānga — zeltainais Kungs Čaitanja.
Gjāna — zināšanu uzkrāšana.
Gjānī — tie, kas seko empīriskajai filozofijai.
Goloka Vrindāvana — Krišnas mājvieta garīgajās debesīs.
Gopī — Vrindāvanas ganu meitenes.
Gopīnātha — Krišna, gopī iemīļotais kungs.
Gosvāmī — Kunga Čaitanjas galvenie sekotāji.
Govinda — vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst februārim.
Grihastha — bhakta, kurš ir ģimenes cilvēks.
Guna-avatāri — Dieva Kunga iemiesojumi, kas valda pār trijām materiālās dabas īpašībām.
Gunas — materiālās dabas īpašības.
Guru — garīgais skolotājs.
Hlādinī spēja — Krišnas prieka spēja.
Hrišīkēša — 1) Krišnas vārds, kas nozīmē jutekļu valdnieks; 2) vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst augustam.
Jagja — ziedošana.
Jagjēšvara — Višnu, ziedošanu Kungs.
Joga — jebkurš no garīgās apzināšanās ceļiem, kas domāts, lai cilvēks šķīstītos un galu galā izprastu, ka ir Dieva kalps.
Juga-avatāri — avatāri, kas nosaka garīgās apzināšanās ceļu katrā no laikmetiem.
Kali-juga — pašreizējais strīdu un liekulības laikmets; tas ir pēdējais četru laikmetu ciklā.
Kalpa-vrikša — vēlmju piepildītāji koki garīgajās debesīs.
Kamandalu — svētceļnieka ūdens trauks.
Karma — auglīga darbība, kas vienmēr izraisa labas vai sliktas sekas.
Karma-kānda — rituālistiskas darbības.
Karma-mīmāmsa — filozofija, saskaņā ar kuru Dievs ir pakļauts mūsu darbībai.
Kēšava — vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst novembra beigām.
Kīrtana — Visaugstā Kunga cildināšana.
Kripa — žēlastība.
Krišna — Dieva Augstākā Personība, kurā pilnībā izpaužas sešas varenības: viss spēks, slava, skaistums, bagātība, zināšanas un atsacīšanās spēja.
Krišna-bhakti-rasa — Krišnas un Viņa bhaktu savstarpējā mīlestība.
Krišnaloka — Krišnas planēta garīgajā valstībā.
Kšatriji — cilvēki, kas pārvalda sabiedrību, kā arī aizsargā to.
Kšētragja — dzīvā būtne kā darbības lauka zinātāja.
Lakšanā-vriti — svēto rakstu netiešs tulkojums.
Līla — Visaugstā Kunga vai tīra bhaktas garīgās spēles.
Līlā-avatāri — avatāri, kuri ierodas uz šo pasauli, lai izpaustu garīgās spēles.
Mādana — tikšanās laulības mīlestībā.
Madana-mohana — Krišna, kurš valdzina pat mīlas dievu.
Mādhava — 1) Krišnas vārds, kas nozīmē «prieka devējs»; 2) vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst janvārim.
Madhura-rasa — mūžīgas laulības mīlestības attiecības ar Visaugsto Kungu.
Madhusūdana — 1) Krišnas vārds, kas nozīmē «dēmona Madhu nogalinātājs»; 2) vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst aprīlim.
Mahāraurava — elle, kur nonāk dzīvnieku nogalinātāji.
Mahat-tatva — kopējā materiālā enerģija.
Mahātma — dižena dvēsele.
Maija — Visaugstā Kunga maldinātājs spēks; mūsu attiecību ar Krišnu aizmiršana.
Mājā-šakti — pārklātā Absolūtās Patiesības enerģija.
Mandžarī — tuvākās Rādhārānī pavadones.
Mantra — skaņa, kuras izrunāšana atbrīvo prātu no sārņiem.
Manvantara-avatāri — Manu avatāri.
Mārgašīrša — vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst oktobra beigām un novembra sākumam.
Mathura — Kunga Krišnas mājvieta Vrindāvanas apkārtnē, kur Viņš piedzima un kur atgriezās pēc bērnības rotaļām Vrindāvanā.
Maušala-līla — beigu daļa Krišnas rotaļām materiālajā pasaulē.
Mohana — atšķirtība laulības mīlestībā.
Mokša-kāma — tas, kurš alkst pēc atbrīves.
Mridanga — māla bungas, kas tiek izmantotas kopīgā Dieva svēto vārdu daudzināšanā.
Mukta — atbrīvota dvēsele.
Nārājana — vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst decembrim.
Nirguna — tas, kurš ir bez materiālām īpašībām.
Nirvāna — materiālistiskās dzīves izbeigšanās.
Padmanābha — 1) Krišnas vārds, kas nozīmē «kura naba ir skaista kā lotoszieds»; 2) vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst septembrim.
Pandits — zinātnieks.
Parā-prakriti — augstākā enerģija.
Para-tatva — Absolūtā Patiesība.
Paramēšvara — augstākais valdnieks, Krišna.
Parampara — mācekļu pēctecības ķēde, kas sākas ar pašu Krišnu.
Parināma-vāda — mācība par blakusproduktiem.
Patitapāvana — Kungs Čaitanja, viskritušāko dvēseļu glābējs.
Pauganda — Krišna no sešu līdz desmit gadu vecumam.
Prābhava-prakāša — Krišnas četrroku veidols.
Pradhāna — materiālās izpausmes elementi.
Prākrita-sahadžiji — viltus bhaktas, kuriem ir pasaulīgs priekšstats par Krišnas rotaļām.
Prasāda — veģetārs ēdiens, kas ir piedāvāts Visaugstajam Kungam un tādējādi padarīts garīgs.
Prasthāna-traja — trīs zināšanu daļas pārpasaulīgās apzināšanās ceļā.
Prēma — nesavtīga mīlestība uz Dievu.
Puruša-avatāri — Višnu izvērsumi, kas rada, uztur un iznīcina kosmosu.
Rāga-mārga-bhakti — garīgā kalpošana ar pieķeršanos Kungam.
Rāgānuga — spontāna mīlestība uz Dievu.
Rāgātmika — dziļa pieķeršanās, domājot par mīļoto.
Rasa — attiecības starp Kungu un dzīvajām būtnēm.
Rasābhāsa — sajauktas garīgās kalpošanas garšas.
Rati — pieķeršanās.
Rūdha — laulības mīlestība, ko izpauda Dvārakas valdnieces.
Rukminīramana — Krišna, Rukminī vīrs.
Sad-cid-ānanda-vigraha — Krišnas mūžības, zināšanu un svētlaimes pilnais veidols.
Sādhana-bhakti — garīgā kalpošana, sekojot likumiem un noteikumiem.
Sakhī — Rādhārānī tuvās pavadones.
Sakhja-rasa — mūžīgas draudzības attiecības ar Visaugsto Kungu.
Samskāra — attīrīšanās ceremonijas divreizdzimušajiem.
Sanjāsa — atsacīšanās dzīves kārta.
Sanjāsī — cilvēks atsacīšanās dzīves kārtā.
Sankīrtana — kopēja Visaugstā Kunga slavas daudzināšana.
Sarva-kāma — tas, kuram ir materiālas vēlmes baudīt.
Sidha-dēha — attīrījusies dvēsele, kas spēj sākt kalpošanu Krišnam.
Smriti-prasthāna — atbrīvotu dvēseļu sarakstītas autoritatīvas grāmatas, kas atklāj dzīves galamērķi.
Srištikarta — Krišna, radītājs.
Sudaršana-čakra — Kunga Višnu ierocis disks.
Surabhi govs — govs garīgajās debesīs, kas dod neierobežoti daudz piena.
Sūtra — pēc apjoma neliels darbs, kurā nevainojamā veidā sniegta ļoti dziļa filozofija.
Svajam-rūpa — paša Krišnas veidols.
Svarūpa-šakti — Krišnas iekšējais spēks.
Šabda — pārpasaulīga skaņa.
Šačīnandana — Čaitanja Mahāprabhu, Šačī dēls.
Šadbhudža — Kunga Čaitanjas sešroku veidols.
Šaktjāvēša-avatārs — dzīvā būtne, kurai Krišna devis spēku pārstāvēt Viņu.
Šama — prāta savaldīšana, koncentrējot to uz Visaugsto Kungu.
Šānta-rasa — Dieva mīlestības sākuma pakāpe, kad tas, kurš atbrīvojies no materiālajiem sārņiem, sāk novērtēt Kunga diženumu.
Šrīdhara — 1) Kunga Krišnas vārds, kas nozīmē «Laikšmī vīrs»; 2) vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst jūlijam.
Šruti-prasthāna — zināšanu daļa, ko apstiprina Vēdu norādījumi.
Šūdra — strādnieks.
Tadēkātma-rūpa — veidols, kas atgādina Krišnas veidolu, taču atšķiras no tā ar dažām ķermeņa iezīmēm.
Tilaka — svētā zīme, ko vaišnavi, izmantojot zemi no svētām vietām, liek uz noteikta ķermeņa daļām.
Titikša — gatavība panest ciešanas, valdīt pār jutekļiem un saglabāt prāta mieru.
Trivikrama — 1) Krišnas vārds, kas nozīmē «tas, kurš ar trīs soļiem izmērīja Visumu»; 2) vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst maijam.
Trjadhīšvara — Krišna kā Gokulas, Mathuras un Dvārakas valdnieks.
Tulasī — svētais koks, kas ir ļoti dārgs Kungam Krišnam.
Udbhāsvara — ārējas pazīmes, kas parādās uz bhaktu ķermeņiem.
Upanišadas — Vēdu rakstu atzars.
Vaibhava-prakāša — Krišnas «emocionālie» veidoli.
Vaibhava-vilāsa — divdesmit četri galvenie Krišnas četrroku veidoli.
Vaidhi-bhakti — garīgā kalpošana saskaņā ar ierobežojošajiem principiem.
Vaikuntha — garīgā valstība, kurā nav raižu.
Vaišja — lauku strādnieks vai tirgotājs.
Vaišnavāparādha — tīra Kungs bhaktas apvainojums.
Vaišnavs — Visaugstā Kunga bhakta.
Vāmana — 1) Krišnas vārds (Indras jaunākais brālis); 2) vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst jūnijam.
Vānaprastha — tas, kurš aizgājis no darba dzīves.
Varnāšrama-dharma — sabiedrības iedalījums četrās sabiedrības kārtās un četrās garīgajās kārtās saskaņā ar Vēdām.
Vātsalja-rasa — mūžīgas vecāku attiecības ar Visaugsto Kungu.
Vēdisks — tas, kas attiecas uz Vēdu filozofiju, kultūru utt.
Vibhāva — tas, kas palielina mūsu mīlestību uz Krišnu.
Vibhūti — Visaugstā Kunga īpašā žēlastība pret dzīvo būtni.
Višnu — 1) Krišnas pirmais izvērsums, lai radītu un uzturētu materiālo pasauli; 2) vaišnavu kalendāra mēnesis, kas atbilst martam.
Višnu-tatva — neskaitāmie Krišnas sākotnējie izvērsumi.
Višrambha — mīlestības pilna sevis uzticēšana Kungam, kurā bhakta aizmirst par Dieva Kunga diženumu un vairs nejūt bijību pret Viņu.
Višudha-satva-pradhāna — mājāvādī apzīmējums kopīgajai neziņai.
Višvambhara — tas, kurš uztur visu Visumu un vada visas dzīvās būtnes.
Vivartavāda — pārveidošanās mācība.
Vradžavāsī — Vrindāvanas iedzīvotāji.
Vrindāvana — svētais ciems, kurā Krišna pavadīja bērnību.


Tālāk Anotācija