Šrī Šrī Gurv-aštaka — lūgšana garīgajam skolotājam

Šrī šrī gurv-aštaka
Sacerējis Šrīla Višvanātha Čakravartī Thākurs

Šrīla Višvanātha Thākurs bija dižens Krišnas apziņas garīgais skolotājs guru-mācekļu pēctecībā. Viņš ieradās šajā pasaulē septiņpadsmitā gadsimta vidū. Sacerējis šo brīnišķīgo lūgšanu garīgajam skolotājam, viņš deva novēlējumu, ka ikviens, kurš to ar mīlestību skaitīs brāhma-muhūrtas stundā, pēc nāves saņems iespēju veikt tiešu kalpošanu Vrindāvanas valdniekam Kungam Krišnam.

(1)
saˆs€ra-d€v€nala-l…ha-loka-
tr€Š€ya k€ruŠya-ghan€ghanatvam
pr€ptasya kaly€Ša-guŠ€rŠavasya
vande guroƒ r…-caraŠ€ravindam

saˆs€ra – materiâlâs esamîbas; d€va-anala – meþa ugunsgrçkâ; l…ha – cieð mokas; loka – ïaudis; tr€Š€ya – lai atbîvotu; k€ruŠya – þçlastîbas; ghan€ghana-tvam – îpaðîba, kas piemît mâkonim; pr€ptasya – kas ir saòçmis; kaly€Ša – svçtîgâs; guŠa – îpaðîbas; arŠavasya – okeâna; vande – es noliecos; guroƒ – pie mana garîgâ skolotâja; r… – svçtîgâ; caraŠa-aravindam – lotospçdâm.

Garīgais skolotājs saņem svētību no žēlastības okeāna. Kad mežā plosās ugunsgrēks, to var nodzēst vienīgi lietusgāze, ko atnes mākonis. Bet materiālās esamības ugunsgrēku var nodzēst vienīgi garīgais skolotājs, kurš ierodas, lai atbrīvotu ļaudis no materiālās pasaules ciešanām. Garīgais skolotājs ir visu labo īpašību okeāns, tāpēc es pazemīgi noliecos pie šāda garīgā skolotāja lotospēdām.

(2)
mah€prabhoƒ k…rtana-ntya-g…ta
v€ditra-m€dyan-manaso rasena
rom€ñca-kamp€ru-tara‰ga-bh€jo
vande guroƒ r…-caraŠ€ravindam

mah€prabhoƒ – Kunga Èaitanjas Mahâprabhu; k…rtana – daudzinot; ntya – dejojot; g…ta – dziedot; v€ditra – spçlçjot mûzikas instrumentus; m€dyat – kïûstot ïoti priecîgs; manasaƒ – prâta noskaòa; rasena – tîras garîgâs kalpoðanas garðas; roma-añca – matiem ceïoties stâvus; kampa – íermenim trîcot; aru-tara‰ga – asarâm lîstot veselâm straumçm; bh€jaƒ – izjût; vande – es noliecos; guroƒ – pie mana garîgâ skolotâja; r… – svçtîgâ; caraŠa-aravindam – lotospçdâm.

Garīgais skolotājs nepārtraukti daudzina Dieva svēto vārdu. Viņš izjūt ekstāzi, kad dejo, dzied un spēlē mūzikas instrumentus, piedaloties Kunga Čaitanjas Mahāprabhu sankīrtanā. Viņš gremdējas meditācijā, lai izjustu tīras garīgās kalpošanas saldmi, tāpēc reizēm viņa augumu pārklāj zosāda, ķermenis dreb un asaras līst no viņa acīm. Es pazemīgi noliecos pie šāda garīgā skolotāja lotospēdām.

(3)
r…-vigrah€r€dhana-nitya-n€n€-
Šg€ra-tan-mandira-m€rjan€dau
yuktasya bhakt€ˆ ca niyuñjato ‘pi
vande guroƒ r…-caraŠ€ravindam

r…-vigraha – arèa-vigrahas (Dievîbu); €r€dhana – godinâðanu; nitya – katru dienu; n€n€ – ar daþâdiem; Šg€ra – drçbçm un rotâjumiem; tat – Kunga; mandira – tempïa; m€rjana-€dau – tîrîðanâ; yuktasya – nodarbojas; bhakt€n – savus mâcekïus; ca – un; niyuñjataƒ – uztic darboðanos; api – api; vande – es noliecos; guroƒ – pie mana garîgâ skolotâja; r… – svçtîgâ; caraŠa-aravindam – lotospçdâm.

Garīgais skolotājs katru dienu templī godina Šrī Šrī Rādhas un Krišnas Dievību. Viņš uztic šo kalpošanu arī saviem mācekļiem. Viņi kopīgi ietērpj Dievības skaistās drēbēs, izrotā tās, mazgā Dievību templi un godina Kunga ar rituāliem. Es pazemīgi noliecos pie šāda garīgā skolotāja lotospēdām.

(4)
catur-vidha-r…-bhagavat-pras€da-
sv€dv-anna-tpt€n hari-bhakta-sa‰gh€n
ktvaiva tptiˆ bhajataƒ sadaiva
vande guroƒ r…-caraŠ€ravindam

catuƒ – èetru; vidha – veida; r… – svçtîtâ; bhagavat-pras€da – Kungam Kriðnam piedâvâtâ; sv€du – ïoti garðîga; anna – çdiena; tpt€n – guvuði garîgo apmierinâjumu; hari – Kriðnas; bhakta-sa‰gh€n – bhaktas; ktv€ – padarîjis; eva – tâ; tptim – prieku; bhajataƒ – izjût; sad€ – vienmçr; eva – noteikti; vande – es noliecos; guroƒ – pie mana garîgâ skolotâja; r… – svçtîgâ; caraŠa-aravindam – lotospçdâm.

Garīgais skolotājs cienā Krišnu ar četru veidu ēdieniem [tādus, kurus laiza, košļā, dzer vai sūkā], kas ir neparasti garšīgi. Kad mācekļi ar patiku bauda bhagavat-prasādu, tad garīgais skolotājs izjūt lielu prieku. Es pazemīgi noliecos pie šāda garīgā skolotāja lotospēdām.

(5)
r…-r€dhik€-m€dhavayor ap€ra-
m€dhurya-l…l€-guŠa-r™pa-n€mn€m
prati-kan€sv€dana-lolupasya
vande guroƒ r…-caraŠ€ravindam

r…-r€dhik€ – Ðrîmatî Râdhârânî; m€dhavayoƒ – Kunga Mâdhavas (Kriðnas); ap€ra – bezgalîgâs; m€dhurya – mîlestîbas; l…l€ – rotaïu; guŠa – îpaðîbu; r™pa – veidolu; n€mn€m – svçto vârdu; prati-kana – ik mirkli; €sv€dana – baudot; lolupasya – kas tiecas pçc; vande – es noliecos; guroƒ – pie mana garîgâ skolotâja; r… – svçtîgâ; caraŠa-aravindam – lotospçdâm.

Garīgais skolotājs vienmēr ļoti vēlas klausīties Rādhikas un Mādhavas mīlestības rotaļu, īpašību, vārdu un veidolu aprakstus, un pēc tam viņš tās apdzied. Garīgais skolotājs vēlas baudīt šīs dievišķā pāra spēles dienu un nakti. Es pazemīgi noliecos pie šāda garīgā skolotāja lotospēdām.

(6)
nikuñja-y™no rati-keli-siddhyai
y€ y€libhir yuktir apekaŠ…y€
tatr€ti-d€ky€d ati-vallabhasya
vande guroƒ r…-caraŠ€ravindam

nikuñja-y™naƒ – Râdhas un Kriðnas; rati – mîlestîbas; keli – rotaïâm; siddhyai – sagâdâjot pilnîbu; y€ y€ – itin visu; €libhiƒ – gopî; yuktiƒ – iekârtotais; apekaŠ…y€ – tîkami; tatra – tur; ati-d€ky€t – bûdams ïoti prasmîgs; ati-vallabhasya – ïoti mîïð; vande – es noliecos; guroƒ – pie mana garîgâ skolotâja; r… – svçtîgâ; caraŠa-aravindam – lotospçdâm.

Mēs ļoti mīlam garīgo skolotāju, jo viņš ir ļoti prasmīgs un uzticīgs gopī kalps. Reizēm viņš palīdz sarīkot Rādhas un Krišnas tikšanos Vrindāvanas birzīs, kas ir vislabākā vieta, kur satikties mīlētājiem. Es pazemīgi noliecos pie šāda garīgā skolotāja lotospēdām.

(7)
s€k€d-dharitvena samasta-€strair
uktas tath€ bh€vyata eva sadbhiƒ
kintu prabhor yaƒ priya eva tasya
vande guroƒ r…-caraŠ€ravindam

s€k€t – tieði; hari-tvena – apveltîtais ar Hari îpaðîbâm; samasta – visos; €straiƒ – svçtajos rakstos; uktaƒ – atzîts; tath€ – tâ; bh€vyata – uzskata; eva – arî; sadbhiƒ – visas svçtâs personîbas; kintu – tâdçjâdi; prabhoƒ – Kungam; yaƒ – kurð; priya – mîïð; eva – noteikti; tasya – viòð (guru); vande – es noliecos; guroƒ – pie mana garîgâ skolotâja; r… – svçtîgâ; caraŠa-aravindam – lotospçdâm.

Garīgais skolotājs ir jāgodina kā Visaugstais Kungs, jo viņš ir visuzticīgākais Dieva Personības kalps. Tas ir apstiprināts visos svētajos rakstos, un to atzīst arī visas diženās autoritātes. Tāpēc es pazemīgi noliecos pie šāda garīgā skolotāja, Šrī Hari [Krišnas] īstenā pārstāvja lotospēdām.

(8)
yasya pras€d€d bhagavat-pras€do
yasy€pras€d€n na gatiƒ kuto’pi
dhy€yan stuvaˆs tasya yaas tri-sandhyaˆ
vande guroƒ r…-caraŠ€ravindam

yasya – ar kura (garîgâ skolotâja); pras€d€t – þçlastîbu; bhagavat – Kriðnas; pras€daƒ – þçlastîbu; yasya – bez kura; pras€d€t – þçlastîbas; na – ne; gatiƒ – pilnveidoðanâs iespçja; kutaƒ api – kâdâ citâ veidâ; dhy€yan – meditçju uz; stuvan – slavinu; tasya – viòa (garîgâ skolotâja); yaaƒ – slavu; tri-sandhyam – trîs reizes dienâ (saullçkta brîdî, dienas vidû un saulrieta stundâ); vande – es noliecos; guroƒ – pie mana garîgâ skolotâja; r… – svçtîgâ; caraŠa-aravindam – lotospēdām.

Ar garīgā skolotāja žēlastību cilvēks var saņemt Krišnas žēlastību. Bez garīgā skolotāja žēlastības neviens nevar sasniegt pilnību. Tāpēc es vienmēr atceros un slavinu savu garīgo skolotāju un vismaz trīs reizes dienā pazemīgi noliecos pie garīgā skolotāja lotospēdām.