Nrisimha-kavača ar latviešu tulkojumu

é[I Na*iSa&h k-vc STaaeTa[

Šrī Nrisimha kavača stotra

No Šrī Brahmānda Purānas

1. un 2. pants

nåsiàha-kavacaà vakñye
prahlädenoditaà purä
sarva-rakña-karaà punyaà
sarvopadrava-näçanam

sarva-samat-karaà caiva
svarga-mokña-pradäyakam
dhyätvä nåsiàhaà deveçaà
hema-siàhäsana-sthitam

Tagad es pavēstīšu Kunga Nrisimhas svētīto aizsargmantru, kuru senos laikos pavēstīja Prahlāda Mahārādža. Šī kavača aizsargā no visām briesmām, ar to var pārvarēt visus šķēršļus, gūt veiksmi, bagātību un atbrīvi. Vispirms bhaktam ir jāmeditē uz Kungu Nrisimhu, visu padievu valdnieku, kurš sēž uz zelta troņa.

3. pants

vivåtäsyaà tri-nayanaà
çarad-indu-sama-prabham
lakñmy-älingita-vämäìgaà
vibhütébhé rüpäçritam

Kungam Nrisimham ir draudīgi žokļi un trīs acis, Viņa augums mirdz kā mēnesnīca pie rudens debesīm. Kreisajā pusē Kungam Nrisimham sēž laimes dieviete, kas apskauj Kungu, visu spēju un bagātību valdnieku.

4. pants

catur-bhujaà komaläìgaà
svarëa-kuëòala-çobhitam
saroja-çobhitoraskaà
ratna-keyüra-mudritam

Kungam ir maiga āda un četras rokas. Viņam ir mirdzoši zelta auskari un rokassprādzes, kas izgreznotas ar dārgakmeņiem. Viņa stiprās krūtis atgādina lotosziedu.

5. pants

tapta-käïcaëa-saìkäçaà
péta-nirmala-väsasam
indrädi-sura-mauliñöhaù
sphuran mäëikya-déptibhiù

Nrisimha ir mirdzošs kā izkausēts zelts. Viņš ir ietērpies dzeltenās drēbēs un ir skaists kā spoži rubīni. Kungs ir Indras un visu pārējo padievu
vald¬nieks.

6. pants

viräjita-pada-dvandvaà
çaìkha-cakrädi-hetibhiù
garutmatä ca vinayät
stüyamänaà mudänvitam

Kunga pēdas ir mirdzošas. Rokās Viņš tur gliemežnīcu, čakru un daudzus ieročus. Nrisimhas veidols ir svētlaimes avots, un Garuda godina Viņu ar lūgšanām.

7. pants

sva-håt-kamala-saàväsaà
kåtvä tu kavacaà paöhet
nåsiàho me çiraù pätu
loka-rakñärtha-sambhavaù

Bhaktam ir jādod Kungam Nrisimham patvērums savas sirds lotosā un tad jāskaita lūgšana, ko sauc par Nrisimhas kavaču.

Lai Kungs Nrisimha, visas pasaules aizstāvis, aizsargā manu galvu.

8. pants

sarvago ’pi stambha-väsaù
phalaà me rakñatu dhvanim
nåsiàho me dåçau pätu
soma-süryägni-locanaù

Lai visucaurstrāvojošais Kungs Nrisimha, kas atrodas pat kolonnā, aizsargā mani no tādu vārdu izrunāšanas, kas var atnest nelaimi. Lai Kungs Nrisimha, kura acis ir spožas kā saule un mēness un kuras liesmo kā uguns, aizsargā manas acis.

9. pants

småtam me pätu nåhariù
muni-värya-stuti-priyaù
näsaà me siàha-näsas tu
mukhaà lakñmé-mukha-priyaù

Lai Kungs Nrisimha, kuram patīk viedo skaistās lūgšanas, aizsargā manu atmiņu. Lai Kungs Nrisimha, kuru tik ļoti mīl laimes dieviete, aizsargā manu seju.

10. pants

sarva vidyädhipaù pätu
nåsiàho rasanaà mama
vaktraà pätv indu-vadanaà
sadä prahläda-vanditaù

Lai Kungs Nrisimha, visu zināšanu valdnieks, aizsargā manu mēli. Lai Kungs Nrisimha, kura priekšā noliecas Prahlāda, aizsargā manas sejas mēnesi.

11. pants

nåsiàhaù pätu me kaëöhaà
skandhau bhü-bhåd ananta-kåt
divyästra-çobhita-bhujaù
nåsiàhaù pätu me bhujau

Lai Kungs Nrisimha aizsargā manu kaklu. Lai Kungs Nrisimha, Zemes uzturētājs, kura spēki ir neizmērojami, aizsargā manus plecus. Lai Kungs Nrisimha, kura rokas grezno mirdzoši pārpasaulīgi ieroči, aizsargā manas rokas.

12. pants

karau me deva-varado
nåsiàhaù pätu sarvataù
hådayaà yogi-sädhyaç ca
niväsaà pätu me hariù

Lai Kungs Nrisimha, svētību devējs padieviem, aizsargā manas plaukstas. Lai Kungs Hari, jogu augstākais mērķis, aizsargā manu sirdi un manas mājas.

13. pants

madhyaà pätu hiranyäkña-
vakñaù-kukñi-vidäraëaù
näbhià me pätu nåhariù
sva-näbhi-brahma-saàstutaù

Lai Kungs Nrisimha, kurš pāršķēla Hiranjakašipu krūtis un vēderu, aizsargā manu vidukli. No Kunga nabas dzimušais Brahma cildina Kungu Nrisimhu. Tāpēc es vēlos, lai Kungs Nrisimha aizsargā manu nabu.

14. pants

brahmäëòa-koöayaù kaöyäà
yasyäsau pätu me kaöim
guhyaà me pätu guhyänäà
mantränäà guhya-rüpa-dåk

Lai Kungs Nrisimha, kura gurni pārklāj miljoniem Visumu, aizsargā manus gurnus. Lai Kungs Nrisimha, visu noslēpumaino mantru noslēpums, aizsargā manus dzimumorgānus.

15. pants

ürü manobhavaù pätu
jänuné nara-rüpa-dåk
jaìghe pätu dharä-bhara-
hartä yo ’sau nå-keñaré

Lai sirdī dzimušais Kungs Nrisimha aizsargā manus stilbus. Lai Kungs Nrisimha, kurš ieradās cilvēka veidolā, aizsargā manus ceļus. Lai Kungs Nrisimha, kas atbrīvo Zemi no sloga, aizsargā manas kājas.

16. pants

sura-räjya-pradaù pätu
pädau me nåharéçvaraù
sahasra-sérñä-purusaù
pätu me sarvaças tanum

Lai Kungs Nrisimha, kas apvelta padievus ar dievišķu spēku, aizsargā manas pēdas. Lai tūkstošgalvainā Dieva Augstākā Personība vienmēr aizsargā manu ķermeni.

17. pants

mahograù pürvataù pätu
mahä-vérägrajo ’gnitaù
mahä-viñëur dakñiëe tu
mahä-jvalas tu nairåtaù

Lai briesmīgais Kungs Nrisimha aizsargā mani no austrumiem. Lai vislabākais karotājs Kungs Nrisimha aizsargā mani no dienvidaustrumiem. Lai Kungs Nrisimha, kas ir Kungs Mahā Višnu, aizsargā mani no dienvidiem. Lai Kungs Nrisimha, kura augums zaigo kā uguns, aizsargā mani no dienvidrietumiem.

18. pants

paçcime pätu sarveço
diçi me sarvatomukhaù
nåsiàhaù pätu väyavyäà
saumyäà bhüñaëa-vigrahaù

Lai visucaurstrāvojošais Kungs Nrisimha aizsargā mani no rietumiem. Lai Kungs Nrisimha aizsargā mani no ziemeļrietumiem. Lai Kungs Nrisimha, visu rotājumu augstākais dārgakmens, aizsargā mani no ziemeļiem.

19. pants

éçänyäà pätu bhadro me
sarva-maìgala-däyakaù
saàsära-bhayataù pätu
måtyor måtyur nåkeñaré

Lai žēlsirdīgais Kungs Nrisimha, kurš dod svētību visiem un ikvienam, aizsargā mani no ziemeļaustrumiem. Lai Kungs Nrisimha, pašas nāves nāve, aizsargā mani no dzimšanas un nāves riteņa.

20. pants

idaà nåsiàha-kavacaà
prahläda-mukha-maëòitam
bhaktimän yaù pathen nityaà
sarva-päpaiù pramucyate

Bhakta, kas vienmēr daudzina Nrisimhas kavaču, ar kuru kā ar īstu dārglietu savas lūpas rotā Prahlāda Mahārādža, atbrīvojas no visiem grēkiem.

21. pants

putravän dhanavän loke
dérghäyur upajäyate
yaà yaà kämayate kämaà
taà taà präpnoty asaàçayam

Šāds bhakta iegūst labus bērnus. Viņš kļūst bagāts un ilgi dzīvo šajā pasaulē. Viņš sasniedz visu, ko ir vēlējies. Par to nav šaubu.

22. pants

sarvatra jayam äpnoti
sarvatra vijayé bhavet
bhümyantarékña-divyänäà
grahänäà viniväraëam

Viņš visur gūst uzvaru. Viņš vienmēr uzvar cīņā. Viņš ir aizsargāts no briesmās, kas draud no Zemes planētas, debesu planētām un citām planētām, kas ir nelabvēlīgas.

23. pants

våçcikorago-sambhüta-
viñäpaharaëaà param
brahma-räkñasa-yakñäëäà
dürosäraëa-käraëam

Daudzinot šo Nrisimhas kavaču, čūsku un skorpionu inde tiek neitralizēta. Ar to jakšas un brahma rākšasi tiek aizmesti tālu projām.

24. pants

bhuje vä täla-pätre vä
kavacaà likhitaà çubham
kara-müle dhåtaà yena
sidhyeyuù karma-siddhayaù

Bhakta, kurš uzraksta šo svētīgo kavaču uz savas rokas vai palmu lapas, kuru viņš nēsā ap plaukstas locītavu, sasniedz pilnību visā, ko viņš dara.

25. pants

deväsura-manuñyeñu
svaà svaà eva jayaà labhet

eka-sandhyaà tri-sandhyaà vä
yaù paöhen niyato naraù

Bhakta, kurš daudzina šo kavaču saullēktā, pusdienlaikā un saulei rietot, vai tikai vienā no šiem laikiem, gūst uzvaru pār cilvēkiem, dēmoniem un padieviem.

26. pants

sarva maìgala-maìgalyaà
bhuktià muktià ca vindati
dvä-triàçati-sahasräëi
paöhet çuddhätmanäm nåëäm

Bhakta, kurš atkārto šo kavaču 32 000 reižu, gūst laimi, atbrīvi un augstāko svētību, kuru var sasniegt tie, kas ir tīri sirdī.

27. un 28. pants

kavacasyäsya mantrasya
mantra-siddhiù prajäyate
anena mantra-räjena
kåtvä bhasmabhir mantranam

tilakaà vinyased yas tu
tasya graha-bhayaà haret
tri-väram japamänas tu
dattaà väryabhimantrya ca

Šī kavača palīdz sasniegt visu mantru pilnību. Tā ir visu citu mantru valdniece. Bhakta, kurš uzliek tilaku no šīs mantras pelniem, tad izdara āčamanu, iesūcot mutē ūdeni, un noskaita šo mantru trīs reizes, var nebaidīties no nelabvēlīgo planētu ietekmes.

29. pants

prasayed yo naro mantraà
nåsiàha-dhyänam äcaret
tasya rogäù praëaçyanti
ye ca syuù kukñi-sambhaväù

Visas vēdera slimības tūlīt izzūd tam, kurš daudzina šo mantru un meditē uz Kungu Nrisimhu.

30. pants

gärjantaà gärjayantaà nija-bhuja-paöalam sphoöayantaà hatantaà
rüpyantaà täpayantaà divi bhuvi ditijaà kñepayantaà kñipantam
krandantaà roñayantaà diçi diçi satataà saàharantaà bharantaà
vékñantaà pürnayantaà kara-nikara-çatair divya-siàhaà namämi

iti çrémad brahmäëòa-puräne prahlädoktaà çré-nåsiàha-kavacaà sampürëam

Kungs Nrisimha skaļ rēc un liek rēkt arī citiem. Ar savām daudzajām rokām Viņš sarauj dēmonus gabalos un nogalina viņus. Gan uz Zemes, gan uz debesu planētām Viņš vienmēr meklē dēmoniskos Diti pēcnācējus, lai iznīcinātu tos, nometot zemē un sašķaidot to ķermeņus. Viņš šausmīgās dusmās kliedz, iznīcinādams dēmonus visās debess pusēs, taču vienlaicīgi Kungs ar savām bezgalīgajām rokām uztur, aizsargā un baro kosmisko izpausmi. Es pazemīgi noliecos šī Kunga priekšā, jo Viņš ir pieņēmis pārpasaulīgas lauvas veidolu. Tā beidzas Nrisimhas kavača, kuru pavēstījis Prahlāda Mahārādža Brahmānda Purānā.