Lūgšana garīgajam skolotājam

Šrī Guru-vandanā

çré-guru-caraëa-padma, kevala-bhakati-sadma
bandõ mui sävadhäna mate
jähära prasäde bhäi, e bhava toriyä jäi
kåñëa-präpti hoy jähä ha’te

1. Vienīgi uzticot sevi garīgā skolotāja lotospēdām, mēs varam sa¬sniegt tīru garīgo kalpošanu. Dziļā godbijībā es noliecos pie viņa lo¬tos¬pēdām. Pa¬teicoties garīgā skolotāja žēlastībai, mēs varam pārpeldēt mate¬riālo ciešanu okeānu un iemantot Krišnas žēlastību.

guru-mukha-padma-väkya, cittete koriyä aikya,
är nä koriho mane äçä
çré-guru-caraëe rati, ei se uttama-gati,
je prasäde püre sarva äçä

2. Es vēlos vienīgi bez pārtraukuma klausīties garīgā skolotāja vārdos, kas izplūst no viņa lotosam līdzīgajām lūpām, un ar tiem šķīstīt savu apziņu. Ja māceklis ir pieķēries ga¬rīgā skolotāja lotospēdām, viņš sasniedz augstāko pilnību, un visas viņa vēlmes top pie¬pildītas.

cakhu-dän dilo jei, janme janme prabhu sei,
divya-jïän håde prokäçito
prema-bhakti jähä hoite, avidyä vinäça jäte,
vede gäy jähära carito

3. Garīgais skolotājs atver man acis un ieliek manā sirdī pārpasaulīgās zinā¬šanas. Viņš ir mans kungs dzīvi pēc dzīves. No garīgā skolotāja iz¬plūst ekstātiska prēma (mīlestība uz Dievu). Garīgais skolotājs izkliedē ne¬ziņas tumsu. Vēdu raksti apdzied viņa īpašības.

çré-guru karuëä-sindhu, adhama janära bandhu,
lokanäth lokera jévana
hä hä prabhu koro doyä, deho more pada-chäyä,
ebe jaça ghuñuk tribuvana

4. Garīgais skolotājs ir žēlastības okeāns, nabadzīgo ļaužu draugs un visu bhak¬tu aizstāvis un skolotājs. Ak, skolotāj! Esi žēlsirdīgs pret mani. Dod man pat¬vērumu savu lotospēdu ēnā. Tava slava izplatās pa visām trijām pasaulēm.