Hanumāna čalisa

Hanumāna čalisa

Hanumāna čalisa ir Tulsī dāsas poēma, ar ko tiek godināts Hanumāns un kas sastāv no 40 pantiem (čalis tulkojumā no hindi valodas nozīmē četrdesmit).

hanuman

Šrī guru čarana sarodža radža
nidža manu mukura sudhāri
Baranau raghuvara bimala džasu
džo dājaku phala čāri/

Budhihīna tanu džānikai
sumirau pavana kumāra
Bala budhi vidja dēhu mohi
harahu kalēša vikāra/

Kad ir notīrīts manas sirds spogulis ar putekļiem no mana Guru lotospēdām, es daudzinu tīru slavinājumu vislabākajam no Raghuvaras (Rāmam), kurš dāvā četrus augļus (dharmu, arthu, kāmu un mokšu)./

Zinot, ka šim ķermenim nav saprāta, es koncentrēju savu uzmanību uz Vāju dēlu Hanumānu, un pazemīgi lūdzu spēku, saprātu, zināšanas un atbrīvošanu no visām kaitēm un netīrumiem./

1 Džai Hanumāna gjān guna sāgara
Džai kapīsa tihu loka udžāgara/
Lai uzvara tev, Hanumān, tu esi zināšanu un tikumības okeāns.
Lai uzvara tev, Kapīsa, tu izgaismo visas trīs pasaules ar savu slavu./
2 Rāma dūta atulita bala dhāma
Andžani putra pavana sūta nāma/
Tu esi Šrī Rāmas uzticamais vēstnesis.
Tu esi neizmērojama spēka krātuve, pazīstams tikai kā Andžani un Pavanas (Vēja) dēls./
3 Mahāvīra vikrama badžarangī
Kumati nivāra sumati kē sangī/
Tu esi drosmīgs un gudrs varonis un tavi locekļi ir izturīgi kā Vajra (Indras vāle).
Tu esi to sabiedrotais, kuru saprāts ir tīrs, un tu iznīcini zemisku domu tumsību./
4 Kančana barana birādža subēša
Kānan kundala kunčita kēša/
Tavs ķermenis ir zelta krāsā un skaisti izdaiļots.
Tu valkā kundalas (auskarus) un tev ir lokaini mati./
5 Hātha badžra au dhvadžā birādžai
Kāndhē mūndža džanēū sādžai/
Tev rokās ir Vajra un uzvaras karogs (kēšarī).
Tavus plecus izdaiļo svēta vītne no mūndžas zāles./
6 Šankara suvana kēsarī nandana
Tēdža pratāpa mahā džaga bandana/
Kunga Šankaras pēcteci, tu esi Kēšarī lepnums un prieks.
Ar savu spozmi un cildenumu tu esi cienījams visā pasaulē./
7 Vidjāvāna gunī ati chātura
Rāma kādža karibē ko ātura/
Tu esi ārkārtīgi gudrs, tikumīgs un vienmēr dedzīgs darboties Šrī Rāmas uzdevumā./
8 Prabhu čaritra sunibē ko rasijā
Rāma Lakhana Sita mana basija/
Tu vienmēr esi dedzīgs klausītājs stāstiem par Šrī Rāmu. Tava sirds ir piepildīta ar Kunga Rāmas nodomiem.
Tu vienmēr atrodies Rāmas, Lakšmana un Sīta prātā./
9 Sūkšma rūpa dhari sidžahi dikhāva
Bikata rūpa dhari lanka džarāva/
Tu ieradies pie Sītas niecīgā formā un runāji ar viņu pazemīgi.
Tu pieņēmu milzīgu formu un aizdedzināji Lanku./
10 Bhīma rūpa dhari asura sanhārē
Rāmačandra kē kādža sanārē/
Tu pieņēmi šausmīgu formu un ar pārsteidzošu spēku tu iznīcināji asuras, tā izpildot visus Šrī Rāmas uzdevumus./
11 Lāja sadžīvani lakhana džijaē
Šrī raghubīra haraši ura lāē/
Tu atnesi sandžīvanu (augu, kas atgriež dzīvību) un atgriezi Lakšmanam dzīvību, un Šrī Raghubīra ar priecīgu sirdi tevi apskāva./
12 Raghupati kīnhī bahut barāī
Tuma mama prija bharatahi sama bhāī/
Rāma, galvenais no Raghu pēctečiem, cildināja tevi, sakot: „Tu man esi tikpat tuvs kā mans brālis Bharata.”/
13 Sahasa badana tumharo jasa gāvai
Asa kahi šrīpati kantha lagāvai/
Rāma piebilda, ka tūkstošiem dzīvo būtņu tevi cildinās, un apskāva tevi vēlreiz./
14-15 Sankadika brahmādi munīsa
Nārada sārada sahita ahīsa
Džama kubēra digpāla džaha tē
Kavi kovida kahi sakai kahā tē/
Tādi svētie kā Sanka, Brahma, Munisa, Nārada, Sārada, Sahita un Ahīsa svētīja Hanumānu;
Jama, Kubēra, Digpāla, kavi, kovidas sacenšas, aprakstot Hanumāna slavu./
16 Tuma upakāra Sugrīvahi kīnha
Rāma milāja rādžapada dīnhā/
Tu ļoti atbalstīji Sugrīvu, iepazīstinot viņu ar Šrī Rāmu, kas atgrieza viņam karalisko troni./
17 Tumharo mantra Vibhīšana māna
Lankēšvara bhaē saba džaga džāna/
Ievērojot tavu padomu, Vibhīšana kļuva par Lankas valdnieku. To zina visa pasaule./
18 Džuga sahasra jodžana para bhānū
Līljo tāhi madhura phala džānū/
Tu apriji Sauli, kas atrodas milzīgā attālumā, domājot, ka tas ir nogatavojies, sulīgs auglis./
19 Prabhu mudrika mēli mukha māhī
Džaladhi lāghi gajē ačaradža nāhī/
Ak, Kungs, Rāmas doto gredzenu tu paņēmi mutē un pārlēci pāri okeānam – tas nebija nekas sevišķs tev./
20 Durgama kādža džagata kē džētē
Sugama anugraha tumharē tētē/
Jebkurš neizpildāms darbs šajā pasaulē kļūst viegli izpildāms ar tavu žēlastību./
21 Rāma duārē tuma rakhavarē
Hota na āgja binu paisārē/
Tu esi Šrī Rāmas dievišķās mājvietas durvju sargs. Neviens tur nevar iekļūt bez tavas atļaujas./
22 Saba sukha lahai tumhārī sarana
Tuma rakshak kāhū ko daranā/
Bhaktas, esot tavā patvērumā, var baudīt visus dievišķos priekus un būt bez bailēm tavā žēlastības pilnajā aizsardzībā./
23 Āpana tēdža samharo āpai
Tinau loka hāka tē kāpai/
Tu viens esi spējīgs būt par krāšņo varoni. Tev atliek vien norēkties, kad visas trīs pasaules nodreb./
24 Bhūta pisāča nikata nahi āvai
Mahāvīra džaba nāma sunāvai/
Ak, Mahāvīra, visi spoki, dēmoni un ļaunie spēki nenāk pat tuvumā pie tiem, kas skandina tavu diženo vārdu./
25 Nāsai roga harai saba pīra
Džapata nirantara Hanumata bīra/
Visas slimības, sāpes un ciešanas izgaist, kad tiek daudzināts Šrī Hanumāna svētais vārds./
26 Sankata sē Hanumāna čudāvai
Mana krama bačana djāna džo lāvai/
Tie, kas patiesi un ar ticību atceras Šrī Hanumanu domās, vārdos un darbos, tiek paglābti no visām dzīves krīzēm./
27 Saba para Rāma tapasvī rādža
Tina kē kādža sakala tum sādža/
Visiem, kas sveicina, godina un tic Šrī Rāmam, Dieva Augstākajai Personībai un žēlastības valdniekam, tu viņu grūtos darbus pārvērtīsi par ļoti viegliem./
28 Aura manoratha džo koī lāvai
Sohi amita džīvana phala pāvai/
Jebkuram, kas vēršas pie tevis patiesi un ar ticību, lai tu piepildītu viņa vēlmi, tā tiks piepildīta bez robežām./
29 Čāro džuga para tāpa tumhāra
Hai perasidha džagata udžijāra/
Tavs lieliskais diženums ir pazīstams visās četrās jugās un visā pasaulē. Tava slava izstarojas visā kosmosā./
30 Sādhu sants kē tuma rakhavārē
Asura nikandana Rāma dulārē/
Tu esi svēto un gudro sargeņģelis un glābējs, un tu iznīcini visus dēmonus. Tu Šrī Rāmam esi tuvs kā dēls./
31 Ašta sidhi nau nidhi kē dāta
Asa bara dīnha džānakī māta/
Tu vari dāvāt ikvienam astoņu sidhi (anima, garima, mahima, laghima utt.) mistiskās varenības un deviņas nidhi (mahāpadma, šankha, makara. mukunda utt.) varenības. Māte Sīta, Džanakas meita, tev ir dāvājusi šo spēju./
32 Rāma rasājana tumharē pāsa
Sada raho raghupati kē dāsa/
Tev pieder uzticīgas kalpošanas Šrī Rāmam spēks. Tu vienmēr būsi visuzticamākais Šrī Raghupati kalps./
33 Tumharē bhadžana Rāma ko pāvai
Džanama džanama kē dukha bisarāvai/
Daudzinot dziesmās tavu vārdu, ikviens var sasniegt Šrī Rāmu un atbrīvoties no visām ciešanām un atkārtotām piedzimšanām./
34 Anta kāla raghubara pura džāī
Džahā džanma Hari bhakta kahāī/
Nāves brīdī cilvēks nonāk Dievišķajā Šrī Rāmas mājvietā un nākamajās piedzimšanās viņš piedzimst kā Hari bhakta./
35 Aura dēvata čita na dharaī
Hanumata sēi sarba sukha karaī/
Nav nekādas vajadzības pat domāt par citām dievībām, tikai godinot Hanumānu vien, ikviens var sasniegt visu pilnību./
36 Sankata katai mitai saba pīra
Džo sumirai hanumata balabīra/
Kurš atceras drošsirdīgo un vareno Hanumānu, gūst atbrīvi no visām neveiksmēm un ciešanām./
37 Džai Džai Džai Hanumāna gusāī
Kripa karahu gurudēva kī nāī/
Lai tev, Hanumān, jutekļu valdniek, ir uzvara, uzvara un uzvara. Dāvā man žēlastību kā guru./
38 Džo šata bāra pāth kara koī
Čhūtahi bandi mahā sukha hoī/
Tas, kurš daudzinās šo Čalisu vienu simtu reižu, tas saņems atbrīvi dzimšanas un nāves saitēm un baudīs augstāko svētlaimi./
39 Džo jaha path padhai Hanumāna čālīsa
Hoja sidha sākhī gaurēšā/
Tas, kurš lasīs šo Haunāma Čalisu, gūs panākumus – to apliecina Kungs Gaurēša./
40 Tulasīdāsa sadā hari čēra
Kīdžai nātha hridaja maha dēra/
Tulasī dāsa vienmēr ir hari bhakta.
Ak, Kungs, lūdzu, pieņem manu sirdi par Savu mājvietu./
 

Pāvantanaja sankata harana
mangala mūrati rūpa
Rāma Lakhan Sīta sahita
hridaja basahu sura bhūpa/

Ak, Vāju dēls, visu nelaimju iznīcinātāj, tu esi visa labvēlīgā iemiesojums.
Ak, Padievu valdniek! Apmeties manā sirdī kopā ar Rāmu, Sītu un Lakšmanu! /

Goswami_Tulsidas_Awadhi_Hindi_Poet