Attiecības ar Dievu

Attiecības ar Dievu

Parasti tās notiek lūgšanu veidā: mēs uzrunājam Dievu, lūdzam kaut ko no Viņa, un Viņš vairumā gadījumu piepilda mūsu vēlmes. Tas ir tik vienkārši un dabiski. Mēs skaitām tēvreizi ”Mūsu Tēvs debesīs…”, un kā bērni paļaujamies uz Viņu, kā arī lūdzam piedot mūsu grēkus. Bet tas vēl nav viss. Mēs viņam neko izņemot pateicību nedodam pretī.
Tomēr, ir vēl dziļākas attiecības, kad mēs nesavtīgi kalpojam Viņam ar mīlestību. Tomēr, lai mīlētu Dievu, vajag Viņu iepazīt, zināt, kur Viņš ir, kāds Viņš ir, kā Viņš izskatās utt. Par šāda veida attieksmi māca svētie raksti, tā ir kalpošana Dievam, un Vēdu svētie raksti kā Bhagavad-gīta, Šrīmad Bhāgavata un citi sniedz precīzu Visaugstā Kunga aprakstu.
Bhagavad-gītā 4.9. Kungs saka:
džanma karma ča mē divjam ēvam jo vētti tattvatah
tjaktvā dēham punar džanma naiti mām ēti so ‘rdžuna
„Ak Ardžuna! Kas zina Manas atnākšanas un darbības pārpasaulīgumu, tas, atstājis ķermeni, vairs nepiedzimst šai materiālajā pasaulē, bet sasniedz Manu mūžīgo mājvietu.”
Kungs Brahma, pakārtotais šīs materiālās pasaules radītājs savā himnā „Brahma Samita” Krišnam saka:
īśvarah paramah Krišna sac-čit-ānanda-vigrahah,
anādir, ādir govindah, sarva-kārana-kāranam.
„Visaugstākais Kungs ir Krišna, mūžīgs, svētlaimīgs, zināšanu pilns, sākotnējais, visa sākums, visu cēloņu cēlonis.”
Viņš periodiski nonāk šajā pasaulē, par svētību cilvēcei, dažādā izskatā un ar dažādiem vārdiem: Rāma, Govinda, Nrisimha, Jehova, Allāhs un citi. Katram no mums ir sava individuālā attieksme pret Viņu – kā kalpiem, draugiem, mīlētājiem, vecākiem. Mēs esam mūžīgi saistīti ar Viņu, kā Viņa neatdalāmās daļiņas, kā saulstari ar sauli.
Svētais Prahlāda min deviņus kalpošanas veidus:
1) klausīšanās par Kungu;
2) svētā vārda daudzināšana (Dieva svēto vārdu atkārtošana caur lūgšanu, dziedāšanu);
3) atcerēšanās – stāstīšana par Viņa pārpasaulīgajām spēlēm;
4) kalpošana pie altāra un arī citādi;
5) godināšana – pie altāra un arī citādi;
6) lūgšanas;
7) pakļaušanās – kalpošana kā kalpam;
8) draudzība – kalpošana kā draugam;
9) visa atdošana Visaugstākajam.
Katram no mums ir kāds no šiem attiecību – kalpošanas veidiem, kuri pastāv mūžīgi. Vēl Kungs Bhagavad-gītā 7.16. min četru veidu dievbijīgos cilvēkus, kas sāk Viņam kalpot – cietēji, tie, kas vēlas bagātību, zinātkārie un Absolūta zināšanu meklētāji.
Un ir arī četru tipu cilvēki, kas neuztic sevi Kungam. (7.16.) „Ļaundari – tie, kas ir pilnīgi nelgas, zemākie starp cilvēkiem, kuru zināšanas laupījuši maldi un kuriem ir ateistisku dēmonu daba, – neuztic sevi Man.”
Cilvēki, kuri ir maldu ietekmē – zinātnieki, filozofi, literāti, dzejnieki un citi, tā saucamā inteliģence. Viņi domā, ka paši visu zina, bet tie ir maldi. Tāda ir mūsu sabiedrība, labi cilvēki, bet neko tālāk par materiālo negrib zināt.

Lakšmīprija dēvī dāsī