Norādījumu nektārs

null

Norādījumu nektārs

Šrīlas Rūpas Gosvāmī
«Šrī Upadēšāmritas»
autoritatīvs izdevums

Ar sākotnējo sanskrita tekstu,
tā transliterāciju, vārdu tulkojumiem,
literārajiem tulkojumiem un sīkiem
skaidrojumiem

Viņa Dievišķā Žēlastība
A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda

Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības dibinātājs-āčārja


Saturs

Priekšvārds

Pirmais pants

Otrais pants

Trešais pants

Ceturtais pants

Piektais pants

Sestais pants

Septītais pants

Astotais pants

Devītais pants

Desmitais pants

Vienpadsmitais pants

Skaidrojošā vārdnīca

Oriģinālais dēvanāgarī teksts (pdf formāts)


Vēdu rakstu bibliotēka